Brugervilkår for virksomhederne

Kitchenmatch.dk – 1. juni 2021

Ved at oprette en profil som køkken virksomhed på Kitchenmatch.dk accepterer køkken virksomheden nedenstående vilkår.

1 Om Kitchenmatch.dk tjenesten

Kitchenmatch.dk er en webbaseret tjeneste, der retter sig mod kunder der er i market for at købe køkken, bad, garderobe eller bryggers (herefter ”Brugere”) og køkken virksomhederen (Herefter ”køkken virksomhederen”), hvor Brugerne kan anvende Kitchenmatch.dk som platform til indhentning af tilbud på konkrete, specificerede opgaver af deres bolig samt give deres feedback af køkken virksomheden, når de har fået løst en opgave hos det enkelte køkken virksomhed. Køkken virksomheden kan anvende platformen til at afgive tilbud på Brugernes forespørgsler.

Kitchenmatch.dk kan overordnet opdeles i to hovedområder:

a:Indhentelse og afgivelse af tilbud:

Brugeren kan oprette en profil med en eller flere projekter. Informationer om Brugerens projekt(er) indhentes manuelt af Brugeren (digital plantegning, behovsskema, budget, billeder, m.m.). Brugerens profil og tilknyttede informationer benyttes, med Brugerens accept, til indhentning af tilbud fra køkken virksomhederne.

b:Køkken virksomhederne:

Køkken virksomhederne opretter en profil med deres oplysninger, der som udgangspunkt vil være tilgængelige på tjenesten, herunder ved tilbudsgivning. Brugerne vil kunne læse eller skrive anmeldelser af køkken virksomheden efter egne erfaringer samt vurdere køkken virksomhedens service på en skala fra én til fem stjerner.

2 Din profil som køkken virksomhed

2.1 For at kunne bruge Kitchenmatch.dk tjenesten, herunder afgive tilbud, skal køkken virksomhederne oprette en profil og i den forbindelse afgive en række obligatoriske stamoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail, kontakt person, logo, CVR-nummer m.m.

2.2. Der er også mulighed for at afgive valgfrie og supplerende oplysninger i forhold til ovenstående. Du kan til enhver tid ændre oplysningerne  ved at kontakte kitchenmatch.dk eller tilgå din profil. Enkelte informationer vil være låst, hvilket kræver kontakt til kitchenmatch.dk. Køkken virksomhedernes profil kan ses af Brugere af tjenesten.

2.3 Profilen er personlig for køkken virksomheden og vedkommende som indgår aftalen skal være tegningsberettiget for køkken virksomheden. Angivne kontaktoplysninger, herunder e-mail, telefonnummer, m.m., skal være tilknyttet det pågældende køkken virksomhed. Brugen af kitchenmatch.dk tjenesten via køkkenvirksomhedens profil må kun ske på vegne af det pågældende køkkenvirksomhed.

2.4 I forbindelse med oprettelse af profil skal der vælges en adgangskode. Adgangskoden må kun anvendes af berettigede personer hos køkken virksomheden og må derfor ikke videregives til andre end de berettigede hos køkken virksomheden. Glemmes adgangskoden, kan en ny adgangskode tildeles, og er der mistanke om, at adgangskoden er eller bliver misbrugt, så kontakt Kitchenmatch.dk, der kan tildele køkken virksomheden en ny. Køkken virksomheden accepterer ved profiloprettelsen at modtage juridisk bindende meddelelser via den af køkken virksomhedens oplyste e-mailadresse.

3 Priser, betaling samt betalingsvilkår

3.1 Aftalen om oprettelse af en profil som køkken virksomheden og anvendelsen af tjenesten indgås for en periode på 6 måneder ad gangen (“Abonnementsperioden”) og er betinget af betaling af en brugsafgift, som betales forud månedligt. Brugsafgiften er angivet i køkken virksomhedens skriftlige aftale med Kitchenmatch.dk

3.2. Alle abonnementer på Kitchenmatch.dk er fortløbende, hvorfor Abonnementsperioden automatisk forlænges med yderligere 6 måneder, hvis abonnementet ikke er opsagt. Er der givet rabatter eller aftalt andre særaftaler, frafalder disse ved fremtidige forlængelser.

3.3. Ud over den løbende brugsafgift, er køkken virksomhederne forpligtet til løbende at betale Kitchenmatch.dk kommission af alle emner der er formidlet via Kitchenmatch.dk. uagtet om køkken virksomheden har opsagt sin licens hos kitchenmatch.dk .Kommissionen beregnes ud fra de sager køkken virksomheden har fået ordreaccept på. Den aftalte kommission, beregnes altid ud fra den samlet pris / vejl. tilbudspris fra køkkenbutikken . Kommissionen er 3,5% ekskl. moms. (DK 4,375%)

3.4 Kommissionen på emner formidlet via Kitchenmatch, faktureres når brugeren har accepteret tilbuddet via Kitchenmatch eller i køkkenbutikken. Du kan til enhver tid kontakte kitchenmatch.dk eller tilgå din profil for specifikation omkring de emner som du er blevet faktureret for. Faktura betingelser er netto 8 dage fra kunden har accepteret tilbuddet.

3.5 Udført arbejde skal afsluttes og være uploadet inden for tidsfristen. Uploades tilbudet efter tidsfristen, frigives der ikke automatisk kundens oplysninger og det er køkkenbutikkens ansvar at kontakte Kitchenmatch.dk og forhøre sig om det er muligt at uploade tilbud og om kitchenmatch´s kunde ønsker flere tilbud på deres sag.

3.6 Kitchenmatch.dk er til hver en tid berettiget til at gennemgå historikken for det enkelte køkken virksomhed afsluttede opgaver og således også fakturere gebyret med tilbagevirkende kraft ved for sent afsluttede opgaver.

3.7 Fakturaer fremsendes til den af køkken virksomhederne oplyste mailadresse. Det er køkken virksomhedens forpligtelse at gennemgå modtagne fakturaer for evt. fejl og mangler og inden fakturaens forfaldsdato oplyse Kitchenmatch.dk herom.

3.8 Såfremt betaling ikke sker til den angivne dato for fakturaens forfald, er Kitchenmatch.dk berettiget til at suspendere køkkenvirksomhedens konto, indtil indbetalingen af Kitchenmatch.dk’s tilgodehavende har fundet sted. Brugernes afregning til køkken virksomheden eller mangel på samme er Kitchenmatch.dk uvedkommende og berører således ikke Kitchenmatch.dk’s ret til betalinger fra køkken virksomhederne.

3.9 Ved for sen betaling af brugsafgiften vil køkken virksomhederne i første omgang anmodes om indbetaling uden yderligere omkostninger. Såfremt den månedlige betaling ikke sker rettidigt, har Kitchenmatch ret til at opkræve forudbetaling for den resterende aftaleperiode. Såfremt betaling udebliver, og køkken virksomheden ikke har reageret på Kitchenmatch’s påkravsskrivelse vil forfaldende faktura og kravet for den resterende aftaleperiode blive taget til inddrivelse.

3.10 Kitchenmatch.dk er berettiget til at opkræve morarenter fra det tidspunkt, hvor køkken virksomheden har overskredet betalingsfristen og indtil betaling sker, i henhold til rentelovens bestemmelser. Kitchenmatch.dk er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkere samt for fremsendelse af sagen til inkasso.

3.11 Kitchenmatch.dk er til enhver tid berettiget til at regulere brugsafgiftens, servicegebyrets og kommissionens størrelse med én måneds varsel. Såfremt køkken virksomhederne ikke kan acceptere en sådan regulering, er køkkenvirkomheden berettiget til at opsige sit abonnement hos Kitchenmatch.dk med virkning fra udløbet af ovennævnte varsel for regulering.

4 Deling af indhold – upload af eget materiale

4.1 Køkken virksomheden har på kitchenmatch.dk mulighed for at uploade eget materiale fx i form af dokumenter, foto, m.v., og dette indhold har køkken virksomheden mulighed for at give andre adgang til. Uploader køkken virksomheden materiale på tjenesten, skal køkken virksomheden sikre sig, at køkken virksomheden ikke krænker andres rettigheder, herunder ophavsrettigheder og varemærkerettigheder. Uploader og deler køkken virksomheden materiale, andre ejer, skal køkken virksomheden sikre sig, at køkken virksomheden har samtykke fra rettighedshaveren til at uploade og dele rettighedshaverens beskyttede materiale.

4.2. Køkken virksomhederne må fx ikke uden konkret samtykke fra rettighedshaveren uploade følgende materiale:

– Indscannede sider fra bøger og blade.

– Dokumenter og andet indhold fundet på andre websites.

– Fotos, som køkken virksomheden ikke selv har taget.

– Videoer, som køkken virksomheden ikke selv har optaget.

Navnlig hvad angår fotos og videoer, skal køkken virksomheden være opmærksom på, at såfremt køkken virksomheden uploader og deler fotos/videoer af personer, skal køkken virksomheden som udgangspunkt have samtykke fra personerne på fotoet eller i videoen til at uploade og dele disse fotos/videoer.

5 Ansvar for eget indhold

5.1 Køkken virksomhederne har rådighed over egne oplysninger og det indhold, køkken virksomhederne selv vælger at uploade og dele via Kitchenmatch.dk. Køkken virksomhederne er ansvarlig for det materiale, de uploader og deler. Kitchenmatch.dk påtager sig intet ansvar for køkken virksomhedernes materiale og foretager ingen form for clearing af rettigheder. Som udgangspunkt er alt uploadet materiale tilgængeligt for dem, som anvender tjenesten. Dog vil tilbud, design mv. alene være tilgængelige for køkken virksomhederne og Brugeren, som har afgivet tilbudsforespørgslen samt for Kitchenmatch.dk. Køkken virksomheden indestår selv for lovligheden af det materiale, Køkken virksomheden uploader og deler. Køkken virksomheden indestår for, at dennes brug af materialet ikke krænker andre rettigheder fx ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller persondataloven. Skulle Kitchenmatch.dk blive mødt med et erstatningskrav fra tredjemand, fordi køkken virksomheden ved upload og deling af materialet har krænket andres rettigheder, skal køkken virksomheden holde Kitchenmatch.dk skadesløs i enhver henseende. Køkken virksomheden risikerer derfor at blive mødt med erstatningskrav fra rettighedshaveren og Kitchenmatch.dk.

6 Retningslinjer for brug af Kitchenmatch.dk

6.1 Køkken virksomhederne er berettiget til at bruge den funktionalitet, der til enhver tid måtte være tilgængelig på tjenesten. Kitchenmatch.dk forbeholder sig ret til løbende at ændre funktionaliteten på tjenesten. Kitchenmatch.dk tjenesten er primært til brug for Brugernes forespørgsel på tilbudsgivning og design på deres køkken, bad, garderobe eller bryggers, og køkken virksomhedernes tilbud herpå. Det er ikke tilladt for køkken virksomhederne at anvende tjenesten til markedsføring af kommerciel/erhvervsmæssig aktivitet, herunder markedsføring af egne eller andres kommercielle produkter og ydelser. Dette gælder også ved tilbudsgivning gennem tjenesten og markedsføring gennem dennes profil. Køkken virksomheden forpligter sig til alene at have og tage kontakt med Brugerne vedrørende tilbudsgivning gennem tjenestens funktioner herom, og køkken virksomheden er således ikke berettiget til at tage direkte kontakt til Brugerne uden om tjenesten for at omgå tjenesten og dermed Kitchenmatch.dk’s ret til kommission.

6.2 Tilbuddet til Brugeren er juridisk bindende fra det tidspunkt Brugeren har accepteret tilbuddet og er gyldigt i 30 dage fra det tidspunkt, tilbuddet er fremsendt, med mindre andet er angivet skriftligt i det fremsendte tilbud.

6.3 Køkken virksomhederne forpligter sig til at gennemføre tilbuddet som beskrevet over for brugeren og må under ingen omstændigheder afvise en Brugers accept af tilbuddet, ændre prisen eller indholdet i det accepterede tilbud.

6.4 Såfremt køkken virksomheden konstaterer fejl eller mangler i det fremsendte tilbud, før Brugerens accept, er det køkken virksomhedens forpligtelse at revidere tilbuddet samt informere Kitchenmatch.dk skriftligt om dette.

6.5 I tilfælde af at brugeren ønsker at annullere sin aftale med køkken virksomheden, eller køkken virksomheden trækker deres tilbud tilbage, skal køkken virksomheden angive begrundelse for dette via mail til Kitchenmatch.dk. Såfremt det konstateres, at køkken virksomheden har en annulleringsprocent over gennemsnittet for Kitchenmatchs partner, vil dette automatisk medføre en reduceret mængde af opgaver og afsendte tilbud, køkken virksomheden kvalificeres til. Såfremt annulleringsprocenten for det enkelte køkken virksomhed overstiger 10 procent af det bestilte arbejde, er Kitchenmatch berettiget til at ophæve samarbejdet med køkken virksomheden uden at køkken virksomheden er berettiget til kompensation for dette.

6.6 Krænker det materiale, køkken virksomheden uploader, andres rettigheder, fx andres ophavs- eller varemærkerettigheder, eller udgør materialet en krænkelse af anden lovgivning, fx persondataloven, markedsføringsloven, straffeloven m.fl., forbeholder kitchenmatch.dk sig retten til at fjerne/slette sådant materiale efter kitchenmatch.dk’s eget skøn og uden forudgående advarsel. Køkken virksomheden skal endvidere iagttage almindelig ”netikette”, herunder undgå tilkendegivelser eller upload af stødende materiale med fx racistisk, injurierende eller pornografisk indhold, ligesom der skal benyttes acceptabelt sprogbrug.

6.7 Tjenesten må ikke anvendes til at spamme eller på anden måde at chikanere andre køkken virksomheder eller Brugere ved fx at vedblive at sende meddelelser, selvom modtageren har frabedt sig dette.

6.8 Kitcenmatch.dk forbeholder sig ret til uden varsel at fjerne indhold og information, som kitchenmatch.dk vurderer, overtræder disse vilkår eller relevant lovgivning i øvrigt, og ved grove overtrædelser eller gentagen overtrædelse af disse vilkår forbeholder kitchenmatch.dk sig retten til at hindre køkken virksomheden adgang til tjenesten og tjenestens funktioner helt eller delvist og til at slette køkken virksomhedens profil.

6.9 Køkken virksomhederne på kitchenmatch.dk får brugerbedømmelser fra Brugere. Brugeren kan bedømme Køkken virksomhederne med én til fem stjerner og knytte en kommentar til oplevelsen. Såfremt køkken virksomheden, baseret på minimum 10 modtagne bedømmelser, ikke har opnået en gennemsnitlig score på mindst 4,0, kan kitchenhero.dk vælge at ophøre samarbejdet uden tilbagebetaling af eventuelt resterende brugsafgift.

7 Oplysninger til køkken vriksomhederne på Kitchenmatch.dk

7.1 Køkken virksomhederne accepterer, at kitchenmatch.dk, og alle der anvender tjenesten, må sende køkken virksomheden meddelelser via det på tjenesten fungerende besked-system samt køkken virksomhedens oplyste e-mailadresse og telefonnummer, ligesom der på tjenesten kan forekomme annoncer og markedsføringsmateriale fra kitchenmatch.dk og kitchenmatch.dk’s samarbejdspartnere.

7.2 Kitchenmatch.dk forbeholder sig ret til at bruge køkken virksomhedens e-mailadresse, telefonnummer og det på tjenesten fungerende besked-system til at sende køkken virksomheden besked om, at der er modtaget besked fra Brugere af tjenesten, vigtig information om tjenesten, fx oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold, væsentlige ændringer af disse vilkår, driftsoplysninger, nye eller ændrede funktioner i tjenesten m.v., og fx hvor det på tjenesten integrerede beskedsystem ikke er tilgængeligt.

8 Tilbudsgivning

8.1 Køkken virksomhederne skal udfylde de obligatoriske felter i tilbudskemaet og derefter sender kitchenmatch.dk automatisk tilbud til Brugere på køkkenvirksomhedens vegne. Tilbudsgivning skal ske inden for den angivet tidsfrist.

8.2 Tilbudsberegningen skal angives i bruttopriser med moms.

8.3 Tilbuddet skal altid indeholde de forskrevet elementer såsom skabe, bordplade , hvidevarer, montering mm. hvis bruger efterspørger det.

9 Brug af køkken virksomhedernes oplysninger og materiale

9.1 Køkken virksomhedernes stamoplysninger, herunder e-mailadresse og det materiale, køkken virksomhederne måtte uploade og dele, vil af kitchenmatch.dk ikke blive overdraget til andre eller af kitchenmatch.dk brugt til andre formål, end hvad der fremgår af disse vilkår, herunder ved afgivelse af tilbud. Ved oprettelse af køkken virksomhedernes profil og ved upload af materiale accepterer køkken virksomheden, at disse oplysninger og køkken virksomhedernes materiale gøres tilgængelig for omverdenen gennem tjenesten. Alt hvad køkken virksomhederne uploader af tilbud og data, har kitchenmatch.dk uindskrænket brugsret til, bl.a. til brug for branchestatistik og erfaringsdata, samt videresalg til tredjemand, uden at dette udløser honorar af nogen art til køkken virksomhederne. Køkken virksomhederne accepterer ved upload af materiale, at kitchenmatch.dk og øvrige får ret til at bruge dette materiale som angivet under pkt. 10. Køkken virksomheden kan til enhver tid selv vælge at redigere eller slette sine oplysninger og det materiale, køkken virksomhederne har uploadet via køkken virksomhedernes dashboard eller ved kontakt til kitchenmatch.dk.

10 Rettigheder til kitchenmatch.dk og indhold på sitet

10.1 Kitchenmatch.dk ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder de fulde ophavsrettigheder, til kitchenmatch.dk tjenesten og enerettighederne til varemærker, kode og grafiske elementer på tjenesten, samt de elementer på tjenesten, der stilles til rådighed af kitchenmatch.dk i form af bl.a. videoer, animationer, lyd, musik, tekst, billeder, fotos m.v. kitchenmatch.dk erhverver ingen rettigheder til det materiale, som køkken virksomhederne vælger at uploade, bortset fra en ikke-eksklusiv tidsubegrænset brugsret herunder ret til at gøre materialet tilgængeligt for andre, gennem tjenesten eller på andre måder efter kitchenmatch.dk’s eget valg.

10.2 Rettighederne til det materiale, der stilles til rådighed på tjenesten, uanset om dette sker af kitchenmatch.dk eller Brugere eller Køkken virksomhederne, tilkommer dem, der uploader materialet, hvilket køkken virksomhed skal acceptere, og sådant materiale vil være beskyttet efter ophavsretsloven og varemærkeloven. Som uploader af og rettighedshaver til materiale på kitchenmatch.dk tjeneste accepterer køkken virksomheden, at de, der har fået adgang til materialet, kan gøre sig bekendt med informationen, herunder kan læse og downloade materialet og bruge materialet til egne private formål, samt at kitchenmatch.dk kan bruge oplysningerne erhvervsmæssigt herunder til opfyldelse af sine forpligtelser vedrørende tjenesten.

10.3 Kitcenmatch.dk forbeholder sig ret til at bruge virksomhedens logo til markedsføring. Markedføring sker kun på forsiden under “køkkenbrands”, så længe virksomheden benytter sig af kitchenmatch.dk service.

11 Persondata

11.1 Kitchenmatch.dk er dataansvarlig, jf. Databeskyttelsesforordningens definition heraf, i forhold til behandlingsaktiviteterne på tjenesten, herunder bl.a. for oprettelse og administration af køkken virksomhedernes brugerprofiler samt videregivelse af personoplysninger i forbindelse med Brugernes ønske om tilbud og selve tilbudsgivningen/aftaleindgåelsen.

11.2 Køkken virksomheden er selv dataansvarlig for indsamling og offentliggørelse af personoplysninger på køkken virksomhedens profil (dvs. videregivelse af personoplysninger til kitchenmatch.dk) samt behandling af Brugernes personoplysninger til egne formål, som via tjenesten eller i øvrigt videregives til køkken virksomheden til brug for indgåelse og opfyldelse af kundeaftalen.

11.3 Køkken virksomheden indestår selv for, at indsamling og offentliggørelse af personoplysninger gennem tjenesten sker i overensstemmelse med dansk rets til enhver tid gældende lovgivning, herunder bl.a. Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven. Det vil sige, at køkken virksomheden til en hver tid er forpligtet til at sikre, at denne har tilstrækkeligt hjemmelsgrundlag til videregivelse af personoplysninger til kitchenmatch.dk, og kitchenmatch.dk påtager sig intet ansvar for køkken virksomhedernes ulovlige gengivelse af personoplysninger på køkken virksomhedernes profil.

11.4 Køkken virksomheden er desuden forpligtet til at sikre, at eventuelt samtykke til markedsføring fra de registrerede også dækker kitchenmatch.dk’s behandling i forbindelse med udsendelse af markedsføringsmateriale via tjenesten. Køkken virksomheden er endvidere selv ansvarlig for, at videregivne personoplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende persondatalovgivning.

11.5 Køkken virksomheden er ansvarlig for at oplysningsforpligtelsen i databeskyttelsesforordningens artikel 13, stk. 1 og 2 overholdes, herunder at:

  1. informere de personer, hvis personoplysninger videregives til kitchenmatch.dk, om videregivelsen,
  2. Kitchenmatch.dk behandler personoplysningerne med henblik på at kunne opfylde aftalen med køkken virksomheden om brug af kitchenmatch.dk,
  3. Personoplysningerne kun behandles af kitchenmatch.dk på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.

11.6 Når en Bruger anmoder om et tilbud på køkken, bad, garderobe eller bryggers  sker der en videregivelse af Brugerens fornavn, postnr., budget og beskrivelsen af opgaven fra kitchenmatch.dk til køkken virksomhederne.

11.7 Når Brugeren accepterer et tilbud fra en køkken virksomhed, videregives Brugerens kontaktoplysninger fra kitchenmatch.dk til køkken virksomhederne.

11.8 Kitchenmatch.dk iagttager oplysningsforpligtelsen overfor Brugeren i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 13, stk. 1 og 2. I den forbindelse informerer kitchenmatch.dk tillige Brugerne om, at køkken virksomheden kan opbevare Brugernes personoplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, opgaven vedrører. Hvis køkken virksomheden opbevarer Brugernes personoplysninger i længere tid, påhviler det køkken virksomheden at informere Brugerne herom.

11.9 Derudover informerer kitchenmatch.dk Brugerne om, at køkken virksomhederne behandler Brugerens oplysninger med henblik på at kunne indgå aftale med Brugerne, og at køkken virksomhederne behandlingsgrundlag herfor er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

11.10 Hvis Køkken virksomheden behandler Brugernes oplysninger til andre formål, påhviler det køkken virksomhederne at informere Brugerne herom, i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 4.

12 Ansvarsbegrænsning

12.1 Kitchenmatch.dk tilstræber, at tjenesten altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor tjenesten ikke er tilgængelig. Kitchenmatch.dk vil, så vidt det er muligt, forsøge at varsle sådanne situationer på tjenesten, navnlig hvor tjenesten vil være utilgængelig eller delvis utilgængelig i længere tid.

Kitchenmatch.dk tager løbende backup af tjenesten og al information på tjenesten, men datatab kan desværre forekomme, og køkken virksomhederne anbefales derfor til altid selv at tage egen backup af det materiale, Køkken virksomhederne uploader på tjenesten. Kitchenmatch.dk fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af køkken virksomhedernes data, herunder uploadet materiale. Kitchenmatch.dk fraskriver sig ansvaret for ethvert tab – direkte såvel som indirekte – som køkken virksomhederne måtte blive påført ved brug af tjenesten eller ved fejl og mangler ved tjenesten, tjenestens ophør, eller som køkken virksomhederne måtte blive påført af andre, der anvender tjenesten, herunder ved Brugeres manglende betaling for udført arbejde. Kitchenmatch.dk er dog ansvarlig for tab, som skyldes kitchenmatch.dk’s grove uagtsomhed eller forsætlige handling. Kitchenhero.dk er alene formidler af informationer på tjenesten, herunder vedrørende indhentelse og afgivelse af tilbud Brugerne og Køkken virksomhederne imellem. Kitchenmatch.dk fraskriver sig ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar, for sådan formidling, herunder for indhold og efterlevelse af sådanne informationer, korrespondance og tilbud. Kitchenmatch.dk er således ikke involveret i transaktioner, hvor en Bruger får udført arbejde i henhold til et givent tilbud, og kitchenmatch.dk fraskriver sig således ligeledes ethvert ansvar for sådant arbejdes udførsel, samt eventuelle fejl og mangler. Såfremt kitchenmatch.dk til trods for ovenstående skulle blive pålagt et ansvar, uanset på hvilket ansvarsgrundlag, er kitchenmatch.dk’s ansvar overfor Brugere såvel som køkken virksomhederne begrænset til det største af følgende: (i) 10 % af den samlede brugsafgiftsbetaling, som kitchenmatch.dk har modtaget fra Køkken virksomhederne inden for de seneste seks måneder fra erstatningskravets opståen, eller (ii) DKK 1.000.

13 Abonnementsopsigelse og profilsletning

Aftalen om abonnement og profil indgås ved oprettelsen af aftalen med køkken virksomheden og er fortløbende, indtil denne opsiges. Aftalen kan når som helst opsiges af køkken virksomheden med en måneds varsel til udløb af en Abonnementsperiode. Opsigelse skal af køkken virksomhederne sendes skriftligt til info@kitchenmatch.dk med referencen “Opsigelse af abonnement”. Ved ophør af samarbejdet, tilbagebetales brugsafgiften ikke, uanset varigheden af abonnementet og tidspunktet for opsigelsen af aftalen. Endnu ikke forfaldne eller betalte fakturaer for den resterende del af Abonnementsperioden skal desuden betales.

13.2 Opsigelse kan af kitchenmatch.dk ske med én måneds varsel til udgangen af en kalendermåned, medmindre andet aftales, såfremt kitchenmatch.dk finder dette nødvendigt, herunder grundet inaktivitet. Ved opsigelsesvarslets udløb lukkes køkken virksomhedens adgang til profilen, hvorefter denne vil blive deaktiveret fra tjenesten. Køkken virksomheden bør derfor i god tid inden udløbet af opsigelsesvarslet selv tage kopi af de relevante data, idet ethvert ansvar for backup påhviler køkken virksomheden. Køkken virksomheden kan til enhver tid vælge selv at slette sin profil og/eller de oplysninger og det materiale, køkken virksomheden selv har uploadet på tjenesten. Dette anses dog ikke som en opsigelse af aftalen, hvorfor brugsafgiften fortsat skal betales, indtil behørig opsigelse er afgivet og opsigelsesvarslet udløbet.

13.3 Er køkken virksomhedens profil inaktiv i mere end seks måneder eller ved krænkelser af disse vilkår, forbeholder kitchenmatch.dk sig retten til at slette eller deaktivere køkken virksomhedens profil, og de oplysninger og materiale, Køkken virksomheden har uploadet helt eller delvist. Ved sletning eller deaktivering af profilen skal der gøres opmærksom på, at evt. indlæg i fora og beskeder sendt til andre fortsat vil være tilgængelig for modtagerne, og disse indlæg og beskeder vil ikke blive slettet. Kitchenmatch.dk forbeholder sig endvidere retten til – uden varsel – at ophøre med at udbyde tjenesten og dermed at slette køkken virksomhedernes profil i sådant tilfælde.

14 Misligholdelse

14.1 Kitchenmatch.dk er berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvist i tilfælde af køkken virksomhedernes væsentlige misligholdelse. Som væsentlig misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af de forpligtelser, der påhviler køkken virksomhederne i medfør af nærværende betingelser. Såfremt kitchenmatch.dk ikke kan give meddelelse til Køkken virksomheden som følge af køkken virksomhedens manglende opdatering eller fejlagtige oplysning af kontakt oplysninger, kan kitchenmatch.dk uden varsel deaktivere eller lukke for adgangen til køkken virksomhedens profil helt eller delvist og/eller stoppe leveringen af yderligere ydelser. I tilfælde af kitchenmatch.dk’s væsentlige misligholdelse kan køkken virksomheden skriftligt varsle ophævelse af aftalen, såfremt kitchenmatch.dk ikke inden en frist på 15 arbejdsdage afhjælper misligholdelsen. Fristen regnes fra det tidspunkt, varslet om ophævelsen er kommet frem til kitchenmatch.dk.

14.2 Køkken virksomheden kan i forbindelse med ophævelse af aftalen kræve erstatning i overensstemmelse med afsnit 12.

15 Ændring af disse vilkår

15.1 Kitchenmatch.dk forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre disse vilkår. Ved væsentlige ændringer vil kitchenmatch.dk varsle ikrafttrædelsen af de nye ændrede vilkår med minimum én måneds varsel. Ændringer bekendtgøres på tjenesten og/eller sendes som besked direkte til køkken virksomhederne via kitchenmatch.dk’s beskedsystem eller e-mail. De til enhver tid gældende vilkår vil være tilgængelig på tjenesten. Priser kan alene reguleres i henhold til afsnit 3.

16 Overdragelse

16.1 Køkken virksomhedernes brugerprofil er personlig, og køkken virksomheden kan ikke overdrage denne til andre uden kitchenmatch.dk’s samtykke. Kitchenmatch.dk forbeholder sig ret til at overdrage tjenesten helt eller delvist med alt indhold og Brugere samt rettigheder til tredjemand. Skulle en sådan overdragelse finde sted, vil Køkken virksomhederne samt Bruger modtage meddelelse herom med en frist til at opsige aftalen, såfremt køkken virksomhederne ikke kan acceptere overdragelsen.

17 Kontaktoplysninger

17.1 Kitchenmatch.dk tjenesten drives af: Kitchenmatch ApS, CVR-nr.: 40995188, Tlf.: +45 28893070. E-mail: info@kitchenmatch.dk.

18 Lovvalg og værneting

18.1 Enhver tvist mellem kitchenmatch.dk og en Bruger eller en køkken virksomhed, som forgæves er forsøgt afgjort i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved danske domstole.